SoftEB 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. 22 yıl içinde üstlendiği tüm projeleri başarıyla tamamlayarak, yazılım mühendisliği firmaları arasında özel bir yere sahip olmuştur.

Firmamız tarafından geliştirilen projeler iki gurupta toplanmıştır

Kamu Sektörü Projeleri

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İzleme Sistemi (EGZOZ)

EGZOZ Projesinin temel amacı, yetkili Egzoz Gazı Ölçüm İstasyonları tarafından tutulan egzoz gazı emisyon ölçümlerini elde etmek için bir yazılım sistemi geliştirmektir. Ölçüm sonuçları merkezi veri tabanında tutulmaktadır, bu suretle bölgesel olarak trafik kaynaklı kirliliği izlemek ve Birleşmiş Milletler CLRTAP yönergesinin gereksinimlerini karşılamak mümkün olmaktadır. Sistem, araçların egzoz gazı ölçüm periyodlarını takip ederek trafik kaynaklı hava kirliliğine karşı ölçüm almak için istatistik ve gerekli bilgileri sağlar. Araçlar ölçümü geçemezse, trafiğe çıkması engellenecektir. oluşturulması yer almaktadır. Proje genel olarak on beş büyüme merkezi ve bunların hizmet alanları aracılığıyla merkez personeli tarafından sağlanacak olan eğitimler ile uyum yeteneği kültürünü uyandırmak için özel programların oluşturulduğu ve katılımcı KOBİ’lerin belirlendiği bir süreç için tasarlanmıştır. Proje kapsamında gerek proje görünürlüğünün artırılması gerek paydaşlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve proje performansının yönetilebilmesi amacıyla gereken tüm IT bileşenleri (MIS modulü, veritabanı ve proje web portali) firmamızca tasarlanarak geliştirilmektedir.

Kullanılan Teknolojiler
Oracle 11g
Quick Report
jason
C #, xml, Boot, HTML5
açısal js
TFS
Visio

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemi

Proje, Personel Bilgi Sistemi'nin (PBS) yeniden analiz edilmesi, yeniden tasarlanması ve yeniden uygun teknolojiler kullanılarak geliştirilmesidir. Proje WUGEP platformu üzerinde geliştirilmiştir ve veritabanı olarak Oracle kullanılmıştır. PBS IT personeli platform için eğitilmiş ve örnek uygulamalarla işbaşı eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan Teknolojiler
WUGEP Platformu
Asp.NET
OpenAuth
HTML5, Jason, xml, C#
Önyükleme
Websocket
Oracle

İçişleri Bakanlığı, “Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi (NACORAC) ve Entegre Sınır Yönetimi Entegre Veri Tabanı” Danışmanlık Projesi

Avrupa Birliği DOGER / BMID / TR2013 / 0740.10-1 / FWC028/BIS kimlik numaralı “Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi ve Entegre Sınır Yönetimi Entegre Veritabanının Kurulması” Projesi İhale Dokümanlarının Hazırlanması için Teknik Yardım Projesidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. KUYAP Projesi

EuropeAid/130420/D/SER/TR – “Increasing the Adaptability of Employers and Employees to the Changes in the Global Economy” (Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi)

Projenin temelinde kilit şirketlerin işveren ve çalışanlarına uyum yeteneği üzerine eğitim sağlayacak olan altı Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezinin (EDKM) oluşturulması yer almaktadır. Proje genel olarak on beş büyüme merkezi ve bunların hizmet alanları aracılığıyla merkez personeli tarafından sağlanacak olan eğitimler ile uyum yeteneği kültürünü uyandırmak için özel programların oluşturulduğu ve katılımcı KOBİ’lerin belirlendiği bir süreç için tasarlanmıştır. Proje kapsamında gerek proje görünürlüğünün artırılması gerek paydaşlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve proje performansının yönetilebilmesi amacıyla gereken tüm IT bileşenleri (MIS modulü, veritabanı ve proje web portali) firmamızca tasarlanarak geliştirilmektedir.

Kullanılan Teknoloji
Çok katmanlı yazılım mimarisi, SOA Architecture
MS 2008 Server
MS SQL Server 2012
MS.net, VB.net

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) NİBİS Projesi

EuropeAid/126902/D/SER/TR – “Technical Assistance for the Implementation of Nitrate Directive” (Avrupa Birliği Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım) TASK 1 – Developing Data Acquisition and Monitoring Software (DAMS)

DAMS; Türkiye üzerinde yer altı ve yüzeyde bulunan su kaynaklarındaki nitrat seviyelerinin ölçülmesi, ölçülen verilerin analizinin yapılabilmesi ve verilerin harita üzerinde gösterilebilmesini sağlayan sistemdir. DAMS halihazırda 1600 ölçüm noktasından alınan nitrat ölçüm değerlerinin toplanması ve analizi amacıyla T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Kullanılan Teknoloji
Çok katmanlı yazılım mimarisi, SOA Architecture
MS 2008 Server
MS SQL Server 2008, PostGreSQL
PostGIS, Geo Server
MS.net, VB.net, Silverlight

Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi – III (TAKBİS - III)

Türksat A.Ş’nin altyüklenicisi olarak, TAKBİS-3 projesi kapsamında, tüm Tapu Sicil Uygulamaları, ERP uygulaması, Kadastro çözümünün ortaya konması ve uygulamanın geliştirilmesi, proje kapsamında ihtiyaç duyulan tüm web tabanlı modüllerin .Net platformunda geliştirilmesi, TAKBİS projesinin üzerinde çalıştığı sistemin VT sunucuları, uygulama sunucuları, deployment sunucularının monitör edilmesi, veri mühendisliği çalışmaları kapsamında, tüm TSM sayısallaştırma işleri, toplulaştırma, yenileme ve 2/B verilerinin kontrol edilmesi ve merkezi veri tabanına aktarılması, Kadastro ihaleleri için Yatırım İzleme Sisteminin geliştirilmesi, tüm çalışan modüller için son kullanıcılara yardım masası hizmeti çalışmaları bu projenin kapsamını oluşturmaktadır. Proje de İhtiyaç Analizi ve Envanter Tespiti, Sistem Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Veri Sayısallaştırma, Eğitim, Kurulum ve Test çalışmaları 50 ye yakın teknik personel tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan Teknoloji Windows 2008 Server
MS SQL Server 2008, PostGre SQL, Tile map,
Delphi 6, GML, PostGre Sql, ISO19000, C#.Net, Vb.Net, COM+ Teknolojisi, Tile map

EGM Asayiş Daire Başkanlığı Suç Analiz Merkezi (SAM) Projesi

SAM Projesi Mayıs 2011 tarihinde yapılan ihale ile firmamız tarafından üstlenilmiştir. SAM projesi 1640 Polis Merkezinde Olay bilgilerinin girilmesi ve bu bilgilerin EGM deki merkezi bir veri tabanında konsolide edilerek EKKM ve AKKM birimlerinin sorumluluk bölgelerine ait olay istatistik bültenlerini alabilmesi ve Suç Analizine yönelik çeşitli raporların elde edilmesien hizmet etmek üzere geliştirilmektedir.

Proje, EGM Bilgi İşlem dairesi aracılığı ile EGM Personel Bilgi Sistemi, İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), MERNİS, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) ve EGM GİYKİMBİL (Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesi) ile entegre çalışacak şekilde planlanmaktadır.

Proje kapsamında Asayiş Polis Ajandası, Kayıp Şahıslar modüleri de geliştirilmektedir. Proje devreye alındığında tüm çalışan modüller için son kullanıcılara yardım masası hizmeti çalışmaları bu projenin kapsamını oluşturmaktadır. Proje de İhtiyaç Analizi ve Envanter Tespiti, Sistem Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Veri Sayısallaştırma ve Transferi, Eğitim, Kurulum ve Test çalışmaları 12 ye yakın teknik personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kullanılan Teknoloji
Windows 2008 Server
MS SQL Server 2008
.Net, MUGEP Altyapısı, MapInfo GIS, C#.Net, Vb.Net, Teknolojisi

PolNet Mobile (TBS)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Birliği (EU) finansmanı ile gerçekleştirdiği ‘Supply of Equipment for the Turkish Road Transport Sector’ projesi kapsamında PolNet mobil uygulama yazılım geliştirme frameworkünün oluşturulması ve bu framework üzerinde, polisiye uygulamaların geliştirilmesi çalışmasıdır.

Geliştirilen framework Servis Oriented Architecture (SOA) üzerinde tüm web servislerinin yönetilmesini sağlamaktadır. Daha sonra geliştirilecek web servisleri de bu bus üzerinde plug-in şeklinde çalışacaktır. Proje kapsamında edinilen 1183 tablet bilgisayarlar ile trafik cezası uygulaması, ceza, çalıntı araç ve şahıs sorgulaması, trafik denetleme birimlerine ait trafik ekiplerinin pozisyonunu 1/250,000 ölçekli Türkiye haritası üzerinde GPS ile belirleme ve takip etme faaliyetlerini içermektedir. Mobil birimlerinin iletişimi GPRS teknolojisi ile sağlanmaktadır. Proje merkezi bir VT üzerinde 3 katmanlı web yazılım tekniği ile gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan Teknoloji
Windows 2003 Server, Windows CE 5.0
MS SQL Server 2005
VB.NET, ASP.NET, MapInfo ürünleri, Web teknolojisi

Eletrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Enerji Verimliliği (ENVER) Portalı Yazılım Geliştirme Projesi

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren ve 500 TEP (Ton Eşdeğeri Petrol) üzerinde enerji tüketen Endüstriyel Tesisler ve Binaların enerji verimliliklerinin hesaplanabilmesi için her yıl vermeleri gereken formların web tabanlı bir yazılımla merkezi olarak alınması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi

Bu işletmelerin çalıştırmak zorunda oldukları Enerji Yöneticilerinin takibi

Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri, akredite üniversitelerin ve ilgili meslek odalarının düzenledikleri eğitim programlarının portal üzerinden gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi

Çok çeşitli istatistiki raporun dinamik olarak üretilerek portal üzerinde yayınlanması

Kullanılan Teknoloji
Windows 2003 Server
MS SQL Server 2005
ASP.Net,

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) E-Kapı Portal Yazılım Projesi

DPT Portalının oluşturulması

Kalkınmada öncelikli yörelere yapılan DPT yardımlarının web tabanlı bir yazılımla merkezi olarak gerçekleştirilmesi

Kurum bünyesinde derlenen çok çeşitli bilginin merkezi bir veri tabanına girilmesi ve dinamik olarak sorgulanıp, çeşitli istatistiklerin üretilmesini sağlayacak bir Karar Destek Sisteminin geliştirilmesi

DPT Toplantı, Bilgi Edinme, Görüş Verme, Faaliyet İzleme, Haber Kupürleri, Araç Talep uygulamalarının portal üzerinden gerçekleştirilmesi SODES, Bölgesel Kalkınma, … web sayfalarının mevcut portal altyapısı üzerinde geliştirlmesi

Kullanılan Teknoloji
Windows 2003 Server
MS SQL Server 2005
ASP.NET

İller Bankası Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmeti

İller Bankasının tüm Bankacılık, İkrazlar, Muhasebe, Personel, Demirbaş, Doküman Yönetim ve Arşiv, Hakediş modüllerini içeren Uygulama Yazılımı işinde kurum adına yürütülecek Müşavirlik Hizmetlerinin 7 Mühendis ve 2 teknisyenden oluşan 9 kişilik bir teknik ekiple tam zamanlı olarak 2 yıl süreyle yürütülmesi işidir. Bu Müşavirlik Hizmetleri kapsamında ihaleyi alan firma tarafından hazırlanan Analiz ve Tasarım dokümanlarının değerlendirilmesi, Test ve Uygulamaya alma faaliyetlerini kurum adına denetleyerek her türlü rapor ve uyarıcı önlemleri alma faaliyetlerini içermektedir.

Proje 28 Aralık 2005 yılında başlamıştır.

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme Başkanlığı Danışmanlık Hizmeti

KOSGEB ce yürütülen 50,000 adet KOBI statüsündeki işletmenin anket sonuçlarının değerledirilerek İşletmelerin destek verilmek üzere kategorize edilmesi, Bu işletemelerin desteğe baz olacak Stratejik Yol Haritasını oluşturma yazılımın hazırlanması ve verilen desteklerin takibi

KOSGEB bünyesindeki hizmet birimlerinin ve bu birimlerde çalışan personelin başarı puanının belirlenebilmesi için, personelin girdiği hedefler ve bu hedeflerin gerçeklenmelerinin ve 1.ci ve 2.ci sicil amirlerinin .NET teknolojisi ile hazırlanmış web tabanlı bir yazılım ile verdikleri sicil puanlarının bir algoritma ile değerlendirilerek çalışan personelin ve birimlerinin başarı puanının hesaplanması yazılımları hazırlanmıştır.

Kullanılan Teknoloji
Windows 2000 Server
MS SQL Server 2000
Delphi 6, COM+, VB 6, VB.NET, ASP.NET

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ‘1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Kapsamında Hazırlanan GİYKİMBİL’ Danışmanlık Hizmeti

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca yürütülen 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yürütülen Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesi çerçevesinde bildirimde bulunacak yaklaşık 10,000 geçici konaklama biriminin internet ortamında iletişimde bulunarak konaklayan kişi ve konaklama bilgilerinin merkezi bir veritabanında depolanması ve bu bilgilerin POLNET veri tabanında yer alan aranan şahıs, Jandarmaya ait veritabanında yer alan aranan şahıs ve çalıntı araç veri tabanlarından sorgulanarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak sistemin Analizi, bu amaçla edinilecek Donanım Şartnamesinin hazırlanması, Server yazılımlarının hazırlanması, Güvenli iletişimi sağlayacak yapıların oluşturulması işlerini kapsamaktadır.

Proje 1 Ekim 2003 yılında başlamıştır.

Kullanılan Teknoloji
Windows 2000 Server
MS SQL Server 2000
Borland Jbuilder, Delphi

İller Bankası Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yeni Türk Lirası Uyarlanması İşi

Projenin amacı, Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca kullanılan ve 31.12.2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Lirası (YTL) uygulamasından etkilenecek olan Muhasebe, Bütçe, %55 Köy Kalkınma, Vergi İadesi, Ambar Stok, Enflasyonlu Muhasebe ve Raporlama ve Demirbaş Programlarında gerekli değişiklikleri yapmak, 2005 yılı için kullanılacak veri tabanı yapılarını bu kapsamda değiştirmek ve 2004 verilerine gerekli dönüşümleri uygulayarak 2005 yılı için kullanılacak veri tabanlarını oluşturmaktır.

Bu programlardan Muhasebe Programı Genel Müdürlük ve 18 Bölge Müdürlüğünde kullanılmaktadır.

Trafik Bilgi Sistemi (TBS)

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi için geliştirilen proje ile 767 adet Trafik Denetleme biriminin mobil tablet bilgisayarlar ile trafik cezası uygulaması, aylık istatistik verilerinin girilmesi, ceza, çalıntı araç ve şahıs sorgulaması, trafik denetleme birimlerine ait trafik ekiplerinin pozisyonunu 1/250,000 ölçekli Türkiye haritası üzerinde GPS ile belirleme ve takip etme, aylık ve yıllık trafik istatistik yıllıklarında yer alan raporları dinamik olarak sorgulama ve üretme faaliyetlerini içermektedir. Mobil Trafik Denetleme birimlerinin iletişimi GPRS teknolojisi ile sağlanmaktadır. İstatistik raporlar Internet üzerinden de sorgulanabilmektedir. Proje merkezi bir VT üzerinde 3 katmanlı web yazılım tekniği ile gerçekleştirilmiştir. İstatistik sorgulamalar oluşturulan OLAP Veri tabanı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Rapor sonuçları CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) mantığı çerçevesinde harita üzerinde izlenebilmektedir.

Kullanılan Teknoloji
Windows 2000 Server
MS SQL Server 2000 , MS Analysis Services
VB.NET, ASP.NET, MapInfo ürünleri, Web teknolojisi

Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS - I)

2002 yılında HAVELSAN’ın alt yüklenicisi olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1003 Tapu Sicil Müdürlüğü ve 324 Kadastro Müdürlüğünün ve Kadastro Şefliğinin otomasyonu. Buralardaki tüm grafik verilerin sözel verilerle (Malik, hisse, şerh, beyan, rehin ve irtifak hakları) birlikte bir GIS (Coğrafi bilgi Sistemi) mantığı içinde işlenmesi hedeflenmiştir. Proje merkezi bir VT üzerinde 3 katmanlı bir yazılım tekniği ile geliştirilmiştir. Proje de İhtiyaç Analizi ve Envanter Tespiti, Sistem Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Veri Sayısallaştırma, Eğitim, Kurulum ve Test çalışmaları 50 ye yakın teknik personel tarafından 15 aylık bir sürede gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan Teknoloji
Windows 2000 Server
MS SQL Server 2000
Delphi 6, ESRI GIS ürünleri, COM+ Teknolojisi

İller Bankası Genel Müdürlüğü Muhasebe Sistemi Projesi

İller Bankası Genel Müdürlüğü ve bağlı 18 bölge müdürlüğünde yürütülen tüm muhasebe faaliyetlerinin otomasyonu, Belediye Ortaklık paylarının takibi, Avans ve Teminat Mektubu işlemleri, Banka Bütçe planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Kullanılan Teknoloji
Windows NT
MS SQL Server 7.0
Visual Basic 5.0

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Tarım İstatistikleri Projesi

Türkiye Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE) ile DİE tarafından Dünya Bankası finansmanıyla ortak olarak yürütülen Tarımsal Ekonomi İstatistik Projesi kapsamında, 1980 yılından bu tarafa DİE tarafından çeşitli tarım ürünleri için yaptırılan anket sonuçlarının girilmesi ve bu anketlerden çeşitli tablosal ve grafiksel istatistiklerin üretilmesi.

Kullanılan Teknoloji
Windows NT, Windows 95
ORACLE 8
Delphi 5.0

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı SOFIX Gümrük Otomasyonu Ulusal Adaptasyon Projesi

T.C Gümrük Müsteşarlığı tarafından Fransız Hükümetinden satın alınan SOFIX yazılımında bulunmayan Dış Ticaret İstatistikleri, İhracat Teşvik Takip Sistemi, Yolcu Beraberinde Getirilen Eşya İşlemleri, Tır Transit ve Konteyner Takip İşlemleri, Kaçakçılık ve İhbar Sistemlerinin otomasyonu.

Kullanılan Teknoloji
Windows NT, Windows 95, Bull DPS
ORACLE 7
Delphi 4.0

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmen Kütükleri Bilgi Sistemi (SEÇSİS)

YSK tarafından yürütülen ve Seçmen Kütüklerinin oluşturulması, Seçmen Bilgilerinin Güncelleştirilmesi, Seçmen Sandıkları bazında Seçmen Listelerinin hazırlanması ve Seçmen kartlarının basılması amacıyla geliştirilen yazılım halihazırda Ankara ve çevresindeki 15 ilin verilerini içerecek şekilde kullanılmaktadır. Projenin tüm Türkiyeye yaygınlaştırılması için ilave donanıma ihtayacı vardır.

Kullanılan Teknoloji
UNISYS A17
DMS II
Link 12

Emniyet Genel Müdürlüğü Karakol Bilgi Sistemi (KARBIS)

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Projesi kapsamında Polis Karakollarının otomasyonu amacıyla geliştirilen projeyle; Suç ve Suçlu bilgilerinin merkezi veri tabanıyla iletişim halinde girilmesi, karakollarda düzenlenen tüm tutanakların (Yakalama, Üst Arama,..) formatlı ve otomatik olarak hazırlanması, arşivlenmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

Kullanılan Teknoloji
WINDOWS NT, UNISYS A 16
ACCESS 2, DMS II
Visual Basic 3.0

Askeri Sektör Projeleri

K.K. Lojistik Komutanlığı Mühimmat Bilgi Sistemi (MBS)

Türkiye çapında Lojistik Komutanlığı bünyesinde bulunan tüm Mühimmat Ana Depo, Depo ve MİN lerde (Mühimmat İkmal Noktaları) bulunan mühimmatın stok kontrol işlemleri ve Mühimmat ikmal faaliyetinin merkezi kontrol altında gerçekleştirilmesi, Tedarik ve Stratejik hedef planlarının yürütülmesi, Senaryosu belli bir muharebede mühimmat sarflarının hesaplanması, K.K.K Kuruluş, TMK ve Anamalzeme sistemlerinin Mühimmat Bilgi Sistemi ile koordineli olarak gerçekleştirilmesi

Kullanılan Teknoloji
Sun Server, Windows NT Server, Windows NT Client, TURPAK, ASELSAN Kripto, MILON Kripto
ORACLE 8
Delphi 5

Milli Savunma Bakanlığı NATO Enf. Dairesi NAPROMIS Projesi Müşavirlik Hizmeti

Müşterek Harekat Merkezine girecek personel ve ziyaretçilerin kurallar çerçevesinde geçişlerini denetlemek üzere Manyetik Kart Okuyucular, Parmak İzi Terminalleri, Turnike sitemleri, Kamera, Monitor ve Video sistemlerini entegre olarak real-time olarak kontrol eden ve geçişlerle ilgili çeşitli istatistiklerin üretildiği sistemdir.

Kullanılan Teknoloji
TETA 6604 Manyetik Kart Okuyucu, FingerScan
Parmak izi terminalleri, Çift taraflı boy turnikesi, Sony Kamera,
Monitor ve Video sistemleri, Windows 95
ACCESS 2.0
Visual Basic 4.0

Milli Savunma Bakanlığı NATO Enf. Dairesi İhaleleri İçin Firma Seçim ve Değerlendirme Projesi

Konu: Karargaha girecek personel ve ziyaretçilerin kurallar çerçevesinde geçişlerini denetlemek üzere Proximity Kart Okuyucular, Turnike sitemleri, Kamera, Monitor ve Video sistemlerini entegre olarak real-time olarak kontrol eden ve geçişlerle ilgili çeşitli istatistiklerin üretildiği sistemdir.

Kullanılan Teknoloji
TETA 6604 Manyetik Kart Okuyucu, Çift taraflı boy turnikesi, Sony Kamera, Monitor ve Video sistemleri,
Windows NT
ACCESS 2000
Visual Basic 6.0

NATO ADP / CCIS (Command Control Information System)

Türkiye, İtalya, ve Yunanistan’ın Akdenizdeki sorumluluk sahalarında (Cebelitarık Boğazından, Batum’a kadar ve Suriye’ye kadar uzanan kısım) seyir eden tüm dost olmayan deniz araçlarının grafik ekranlarda yüklü olan çeşitli haritalar üzerinde real-time olarak mesaj sistemi ile izlenmesi, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz ve Ege de ortak planlı tatbikatlarını gerçekleştirmeleri.

Kullanılan Teknoloji
Honeywell DPS 8, DPS 6/75, TARE
IDS II Hiyeraşik Veri Tabanı
COBOL, FORTRAN, GMAP

Genel Kurmay Başkanlığı Müşterek Harekat Merkezi Parmak İzi Geçiş Kontrol Sistemi

Müşterek Harekat Merkezine girecek personel ve ziyaretçilerin kurallar çerçevesinde geçişlerini denetlemek üzere Manyetik Kart Okuyucular, Parmak İzi Terminalleri, Turnike sitemleri, Kamera, Monitor ve Video sistemlerini entegre olarak real-time olarak kontrol eden ve geçişlerle ilgili çeşitli istatistiklerin üretildiği sistemdir.

Kullanılan Teknoloji
TETA 6604 Manyetik Kart Okuyucu, FingerScan Parmak izi terminalleri, Çift taraflı boy turnikesi, Sony Kamera, Monitor ve Video sistemleri, Windows 95
ACCESS 2.0
Visual Basic 4.0

KK.Loj.K. Geçiş Kontrol ve Güvenlik Sistemi

Karargaha girecek personel ve ziyaretçilerin kurallar çerçevesinde geçişlerini denetlemek üzere Proximity Kart Okuyucular, Turnike sitemleri, Kamera, Monitor ve Video sistemlerini entegre olarak real-time olarak kontrol eden ve geçişlerle ilgili çeşitli istatistiklerin üretildiği sistemdir.

Kullanılan Teknoloji
TETA 6604 Manyetik Kart Okuyucu, Çift taraflı boy turnikesi, Sony Kamera, Monitor ve Video sistemleri, Windows NT
ACCESS 2000
Visual Basic 6.0